Adatvédelmi Tájékoztató

Minden ami elsősegély!

Adatvédelmi Tájékoztató

A Medperfektmed.hu üzemeltetője a

MEDPERFEKTMED Kft.

Ügyvezetők:

Bölkei Zoltán (info@medperfektmed.hu)

Ilku Gábor info@medperfektmed.hu)

Székhely: 2800 Tatabánya, Zöld-dombi utca 2.
Cégnyilvántartási szám: 11-09-029807
A bejegyző bíróság megnevezése: Tatabányai Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 32051036-1-11
Webhttps://medperfektmed.hu

Tárhelyszolgáltató: Websupport Magyarország Kft.
Panasz bejelentés: +36 22 787674
Online vitarendezési platformhttp://ec.europa.eu/odr

Adatkezelési tájékoztató

Jelen ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ az Ön személyes adatainak kezeléséről és az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól ad részletes tájékoztatást, elsősorban az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete, továbbiakban: GDPR) és az adatakezelésre vonatkozó EU és magyar jogszabályoknak megfelelően.

Az adatkezelést a GDPR rendelkezésein túl a hatályos magyar jogszabályok is szabályozzák, így többek között:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.),
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.),
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.),
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker tv.).

Az adatkezelő: a MEDPERFEKTMED Kft. (2800 Tatabánya, Zöld-dombi utca 2.), mint a https://medperfektmed.hu tulajdonosa (a továbbiakban: Medperfektmed.hu).

A Medperfektmed.hu adatvédelmi tisztviselőt jelölt ki:

Gajdácsi-Ilku Dóra Rebeka

Elérhetősége: info@medperfektmed.hu

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató folyamatosan elérhető a https://medperfektmed.hu/gdpr/adatvedelmi-tajekoztato/ oldalon.

A jogszabályi változások miatt szükség lehet az adatvédelmi tájékoztató megváltoztatására, erről minden esetben tájékoztatjuk Önt! Ha a változtatások az Ön hozzájárulását igénylik, szükség esetén a Medperfektmed.hu újra kéri hozzájárulását az adatkezeléshez.

EGYES ADATKEZELÉSEK

ANALITIKAI CÉLÚ ADATOK KEZELÉSE

A Medperfektmed.hu látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatók végzik (MyStat). A külső szolgáltatók részére a Medperfektmed.hu személyes adatot nem továbbít, és olyan, a külső szolgáltatók által biztosított beállításokat használ, amelyek az érintett IP címét anonimizált formában rögzíti.

IP CÍMEK KEZELÉSE

Mint a legtöbb weboldal, információ biztonsági érdekből a Medperfektmed.hu is használ naplóbejegyzéseket. A naplóbejegyzésekben található adatok tartalmazzák az internet protokoll címet (IP cím), mint személyes adatot. A személyes adaton kívül a naplófile-ok tartalmazzák még a látogató által használt böngésző típusát, dátum/ idő bélyegzőt, hivatkozó és kilépő oldalak címét. A Medperfektmed.hu látogatóinak/felhasználóinak IP címét a Medperfektmed.hu a GDPR által is elismert információ biztonsági érdekből, átkattintások ellenőrzésére (visszaélések kivédése, csalásfigyelés), a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján, az átkattintástól számított, az általános elévülési ideig, azaz 5 évig kezeli.

ADATFELDOLGOZÁS, ADATTOVÁBBÍTÁS

A Medperfektmed.hu elkötelezett az iránt, hogy adatkezelését saját maga lássa el, ennek érdekében igyekszik a lehető legalacsonyabb szinten tartani az adatkezelésbe bevont szerződött partnerek számát, azaz adatfeldolgozó igénybevételét. Adatfeldolgozó bevonásakor, ezzel az adatfeldolgozóval megállapodást kötünk és az adatfeldolgozó személyéről és az által végzett tevékenységéről a jelen dokumentumban Önt tájékoztatjuk.

Az Ön személyes adatát kizárólag EGT (Európai Gazdasági Térség, azaz EU és Izland, Norvégia, Lichtenstein) államokon belül elhelyezett szervereken tároljuk. Az Ön személyes adatát a Medperfektmed.hu, a Websupport Magyarország Kft. által üzemeltetetett szervereken tárolja.

Ha nemzetközi adattovábbítás merülne fel, erről tájékoztatást adunk és szükség szerint kérni fogjuk az Ön kifejezett hozzájárulását!

A Medperfektmed.hu adatfeldolgozási tevékenysége megfelel a GDPR 28. cikkének.

SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA HATÓSÁGOKNAK

Hatósági, bírósági megkeresés esetén, ha a hatóság, bíróság pontosan megjelölte az adattovábbítás jogszabályi alapját, a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja alapján adjuk át a Medperfektmed.hu-nál tárolt és a hatóság, bíróság által megjelölt személyes adatát. Hatóság, bíróság részére – amennyiben az adatkérés pontos célja és az adatok köre megjelölésre került – személyes adatot a Medperfektmed.hu csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. Hatósági, bírósági adatszolgáltatás előtt a Medperfektmed.hu minden esetben meggyőződik, hogy annak minden feltétele adott-e, és ha igen, úgy a kérésnek eleget tesz.

ADATOK BIZTONSÁGA

A személyes adatok kezeléséhez alkalmazott informatikai eszközöket a Medperfektmed.hu úgy választja meg és üzemelteti, hogy az:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A Medperfektmed.hu olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik a személyes adatok biztonságának védelméről, amely a személyes adatok tárolásával kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt és az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A Medperfektmed.hu informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. A Medperfektmed.hu a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Adatvédelmi incidens esetén a Medperfektmed.hu – az adatvédelmi tisztviselő (DPO) javaslatainak figyelembe vétele mellett – minden GDPR által előírt intézkedést megtesz, a Felhasználóval együttműködik és kijelenti, hogy az adatvédelmi incidensek kezelésére megfelelő szabályzattal rendelkezik.

JOGORVOSLATOK

Bármikor kapcsolatba léphet az adatvédelmi tisztségviselővel a fentiekben említett kapcsolattartási módokon az alábbi jogai gyakorlása érdekében:

 • Joga van az adatkezelésre vonatkozó információkról, valamint a feldolgozott adatokról másolatot kérni (hozzáférési jog GDPR 15. cikk),
 • Joga van a pontatlan adatok helyesbítését vagy befejezetlen adatok kijavítását kérni, (helyesbítéshez jog GDPR 16. cikk)
 • Joga van személyes adatainak törlését kérni, továbbá joga van ahhoz, ha, hogy ha a személyes adatai nyilvánosságra kerültek, törlés iránti kérelmét más adatkezelők részére is továbbítsák (törléshez való jog GDPR 17. cikk)
 • Joga van kérni az adatkezelés korlátozását (adatkezelés korlátozásához való jog GDPR 18. cikk, Info tv. ),
 • Joga van az Önre vonatkozó személyes adatokat strukturált, általánosan használt és gépileg olvasható formában megszerezni, valamint ezen adatok átadását kérni egy másik adatkezelő részére (adathordozhatósághoz való jog GDPR 20. cikk),
 • Joga van az adatkezelés ellen tiltakozni (tiltakozáshoz való jog GDPR 21. cikk)
 • Joga van a hozzájárulásán alapuló adatkezelésnél a hozzájárulásának bármikori visszavonására. A hozzájárulás visszavonása az azt megelőző időszak adatkezelésének jogszerűségét nem befolyásolja. (hozzájárulás visszavonásához való jog, GDPR 7. cikk (3) bek.).
 • Joga van a felügyeleti hatóságnál panaszt benyújtani, ha úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés valamely jogszabállyal ellentétes. (felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog GDPR 77. cikk)

Ön továbbá a Medperfektmed.hu adatkezelése miatt jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu) panaszt benyújtani, továbbá jogorvoslatként a Medperfektmed.hu-val szemben bíróságnál peres eljárást kezdeményezni. A pert lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. Ha a Medperfektmed.hu, mint adatkezelő az Ön személyes adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével kárt okoz, köteles azt megtéríteni; továbbá ha személyiségi jogát a Medperfektmed.hu, mint adatkezelő megsérti, Ön sérelemdíjat követelhet.

“COOKIE” KEZELÉS (kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adat-fájlok)

A Medperfektmed.hu “cookie”-kat használ hogy látogatói választásait tárolja, pl. a látogató mely oldalakat nyitotta meg vagy töltötte le, illetve, hogy a látogató böngészőjéhez és egyéb a böngésző által küldött információhoz szabja a Medperfektmed.hu oldal megjelenítését. Az oldal használatával a látogató elfogadja, hogy számítógépén a Medperfektmed.hu cookie-t helyezzen el. A Medperfektmed.hu az alábbi típusú cookie-kat használ

Session (munkamenet) cookie:

Ez a cookie kizárólag az Ön látogatásának időtartamára jön létre, és a látogatás után automatikusan törlődik. Ez a cookie személyes adatot nem tartalmaz. A session cookie elhelyezésével biztosítja a Medperfektmed.hu, hogy a medperfektmed.hu oldal használata felhasználóbarátabb és biztonságosabb legyen. A session cookie érvényességi ideje legkésőbb a művelet lezárásakor lejár (átmeneti, néhány óra élettartamú).

Unique user ID cookie

E cookie célja, hogy minden látogatása alkalmával a Medperfektmed.hu az Ön számára leginkább releváns információkat mutassa meg. A unique user ID cookie személyes adatot nem tartalmaz, az egyes felhasználói aktivitásokat, beállításokat tárolja. A unique user ID cookie érvényességi ideje a látogatástól számított 1 hónap.

Külső szervezetek által telepített cookie

Cookie-kat a Medperfektmed.hu hirdetést kiszolgáló partnerei is használnak. A partnerek által üzemeltetett szerverek a https://medperfektmed.hu látogatása során cookie-t közvetlenül a látogató böngészőjében tárolják le. Ezek a cookie-k személyes adatokat nem tartalmaznak.

Cookie-k tiltása

Ha szeretné letiltani a Medperfektmed.hu által elhelyezett cookie-kat, ezt megteheti egyéni böngésző beállításain keresztül. Részletesebb információt a cookie-k kezeléséről az adott böngésző honlapján találhat. A cookie-k alkalmazásának tiltásával, törlésével a medperfektmed.hu oldal használata kényelmetlenebbé válhat a látogató számára.

I. A Felhasználási Feltételek tárgya

1.) A jelen Felhasználási Feltételek tartalmazzák a MEDPERFEKTMED Kft. (2800 Tatabánya, Zöld-dombi utca 2.; a továbbiakban: Szolgáltató) által működtetett, a https://medperfektmed.hu oldalon (Weboldal) elérhető információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokkal kapcsolatban a Felhasználó és a Szolgáltató jogait és kötelezettségeit.

2.) Amennyiben a Felhasználó a Weboldalt meglátogatja, illetve a szolgáltatás bármely elemének használatát megkezdi, automatikusan elfogadja a jelen Felhasználási Feltételeket. Ha nem fogadja el ezeket a feltételeket, Ön visszautasíthatja a weboldal vagy más szolgáltatásaink használatát.

Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor módosíthassuk, frissíthessük ezen feltételeket, és a módosítást követően a Weboldal használatával a Felhasználó elfogadja a jelen szabályzat módosítását.

II. Fogalmak

3.) Felhasználó: a Weboldal látogatója, illetőleg mindenki, aki a Weboldal szolgáltatását igénybe veszi,

Szolgáltató: a Weboldalt üzemeltető MEDPERFEKTMED Kft.,

Partner: a Szolgáltatóval szerződéses viszonyban álló személy, akinek a termékeire, tevékenységeire vonatkozó adatok és információk a Weboldalon megjelenhetnek,

Weboldal: a https://medperfektmed.hu – Egészségügyi szolgáltatást nyújtó korlátolt felelősségű társaság internetes bemutatkozó portálja

III. Felelősség

4.) A MEDPERFEKTMED Kft. a Weboldalt az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján nem tárhely-szolgáltatóként üzemelteti.

5.) Mivel az Szolgáltató a szolgáltatást adott állapotban nyújtja, a szolgáltatás – ideértve a szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert, illetve a szolgáltatás keretében elérhető valamennyi tartalmat is – pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, ilyen lehet például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek).

IV. Vegyes rendelkezések

6.) A szolgáltatás, valamint a Weboldalon elérhető tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. Az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a Szolgáltatót illetik meg. A szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Weboldalon megjelenített tatalom. Bármely ilyen jellegű tilalmazott tevékenység polgári és büntetőjogi eljárásokat vonhat maga után. Felhasználóink kijelentik, hogy nem használnak semmilyen szkriptet, robotot vagy spider-t, hogy nyomonkövessék és/vagy lemásolják az oldalt előzetes írásbeli engedély nélkül. Minden, az oldalon megjelenő bejegyzett védjegy a tulajdonos vagy partnerei tulajdonát képezi, nem jelképez semmilyen együttműködést a medperfektmed.hu és más cégek között.

7.) Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Weboldal bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy szolgáltatás egészét bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül megszüntesse.

8.) Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a szolgáltatásnak a jelen Felhasználási Feltételekben kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását, vagy a szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését.

9.) A szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek, a Partner és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül használható. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Felhasználási Feltételek rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélés szerűén használja a szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult megtenni a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy Felhasználó felelősségre vonása megtörténjen.

10.) A jelen Felhasználási Feltételeket a Szolgáltató bármikor, korlátozásoktól menetesen jogosult módosítani. A Weboldal használatával a Felhasználó a módosításokat elfogadja. A Szolgáltató a módosításról rövid felhívás formájában a Weboldalon tájékoztatja a Felhasználókat.

V. A Szolgáltatás részletei

1. A felelősségről

A MEDPERFEKTMED Kft. nem tehető felelőssé semmilyen olyan eseményért, amelyet részben vagy teljesen a medperfektmed.hu által közölt információk okoznak. Az oldalon megjelenő képeket és információkat a MEDPERFEKTMED Kft. szolgáltatja, de azokért és azok vírusmentességéért semmilyen felelősséget nem vállal.

2. Egyéb jogok

Ön tudhatja a legjobban, hogy a MEDPERFEKTMED Kft. weboldal felhasználása beleütközik-e az Ön országának törvényeibe, ezért a kérdésért Ön tartozik felelősséggel. Nem garantáljuk a MEDPERFEKTMED Kft. folyamatos, megszakítás nélküli működését, vagy az ahhoz történő biztonságos hozzáférést, mert abban az Internet jellegéből adódóan nagyon sok olyan faktor is szerepet játszik, amely hatáskörünkön kívül esik. Ha ennek a dokumentumnak bármely pontja törvényellenesnek bizonyul bármilyen okból, a fennmaradó pontok érvényben maradnak.

Készült: 2023. 12. 30.